کارآموزی مغز و اعصاب

کارآموزی مغز و اعصاب گروه آلمارا مجنونیان  6 روز هفته عصر از تاریخ 3/2لغایت 3/7 در بیمارستان ولیعصر تشکیل می گردد.

کارآموزی مغز و اعصاب گروه نیلوفر صارمی  6 روز هفته عصر از تاریخ 3/16لغایت 3/21 در بیمارستان ولیعصر تشکیل می گردد.

کارآموزی مغز و اعصاب گروه سپیده علیخان زاده  6 روز هفته عصر از تاریخ 3/9لغایت 3/14 در بیمارستان ولیعصر تشکیل می گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید