مهم برنامه کارآموزی

دانشجویان گرامی برای برنامه ریزی کارآموزی و ترم جدید از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده روز سه شنبه 6/10 ساعت 10 دفتر مدیر گروه حضور بهم رسایند. در غیر اینصورت هرگونه اعتراض در خصوص برنامه کارآموزی تر آینده مورد پذیرش نمی باشد

/ 0 نظر / 33 بازدید