قانون گرفتن 6 واحددرس عمومی اسلامی در تابستان

چنانچه دانشجویی که با گرفتن 6 واحد درس عمومی اسلامی دیگر 9 ترمه نمیشوند به گروه مراجعه نمایند .

این قانون شامل دانشجویان دیگر نمیشود.فقط شامل کسانی است که در صورتیکه نتوانند 6 واحد درس عمومی اسلامی بگیرند نه ترمه میشوند.

/ 0 نظر / 8 بازدید