کارآموزی قلب خانم محرابی روز شنبه مورخ94/5/24 تشکیل نمی گردد. ضمنا دانشجویان جهت انجام کارآموزی یکشنبه به بخش  post ccu مراجعه نمایند.