کارآموزی زنان با خانم غلامی روز شنبه 5/10 تشکیل نمی گردد.