کارآموزی نفرولوژی از تاریخ 4/13 سه روز دوم عصرتشکیل می گردد.

کارآموزی ENT سه روز اول عصر با هماهنگی دفتر پرستاری صبح تشکیل می گردد.