دانشجویان:سینا اکبری و مجتبی سیدی هرچه سریع تر خدمت خانم ذوالفقاری ( مدیر گروه ) مراجعه نمایند.