کارآموزی کودکان، روان،ICU بیمارستان ولیعصر  تا اطلاع ثانوی تشکیل نمی گردد تشکیل نمی گردد.