امتحان معرفی به استادساعت 10 صبح مورخ 5 خرداد برگزار می گردد.