برای پیش ثبت نام ترم تابستان، از تاریخ 2/20 لغایت 2/27 از طریق سایت دانشگاه اقدام نمایید.