دانشجویان: مهدی فردی و ایرانشاهی هرچه سریع تر خدمت خانم ذوالفقاری ( مدیر گروه ) مراجعه نمایند.