امتحان  زنان در تاریخ 2/19 ساعت 10و سی دقیقه صبح برگزار می گردد.