کارآموزی عفونی گروه فرزانه فراهانی این هفته تشکیل نمی گردد. 94/2/7