تاریخ پیش ثبت نام دروس تخصصی تابستان از 2/17 لغایت 2/19 می باشدبه همین منظور نمایندگان محترم دروس پیشنهادی را جمع اوری و به گروه تحویل نمایند