کارآموزی عفونی گروه فرزانه فراهانی این هفته تشکیل نمی گردد.