کارآموزی کودکان پنجشنبه مورخ 1/20 عصر تشکیل می گردد.