کارآموزی ICU با آقای محمودی روزهای یکشنبه،دوشنبه و چهارشنبه عصر تشکیل می گردد.