کلیه نماینده ورودی ها، راس ساعت 10وسی دقیقه صبح روز شنبه مورخ 1/22 به اتاق مدیر گروه مراجعه نمایند