تاریخ امتحان MS2 به روز پنج شنبه ساعت 14 مورخ 3/21 تغییر یافت.