دانشجویان محترم فقط تا تاریخ 12/9 فرصت دارید گواهی پزشکی نیمسال 1- 94-93 را به گروه تحویل دهید