کارآموزی ICUبیمارستان امیرمومنین (مربی آقای محمودی) شنبه یکشنبه عصر برگزار می گردد.