کارآموزی قلب خانم محرابی امروز 93/11/29تشکیل نمی گردد.