کارآموزی نفرولوژی گروه عرصه ( فاطمه کریمی )این هفته تشکیل نمی گردد.