کارآموزی قلب،خون،تنفس و چشم گروه آزاده آقاگلی و زهرا رضایی منش (مهر91) سه روز دوم عصر می باشد.