کارآموزی اورژانس ورودی 92 ( گروه سید محمد موسوی)سه روزدوم صبح از 11/21 تشکیل می گردد.