مشخصه 262 داخلی جراحی 3 ( یکشنبه 9/30- 8 ) و مشخصه252  ( شنبه 13- 11/20) سرکار خانم برزویه بعد از عید تشکیل می گردد.