به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند از هفته اول شروع کلاسها اسامی دانشجویان غائب در پایان هفته به آموزش اطلاع داده میشود