دانشجویان گرامی برای اخذ درس تربیت بدنی 1 ، درس تربیت بدنی و برای اخذ درس تربیت بدنی 2 ، درس ورزش 1 را انتخاب نمایند.