کارآموزی روان گروه زهرا رضایی منش و سالار احمدپور تشکیل نمی گردد.