کارآموزی مغز و اعصاب با خانم غفاری از مورخ 94/6/14 ( 6 روز صبح گروه زرتشت رستمی ) تشکیل می گردد.