کارآموزی ICUبا خانم نظری تا اطلاع ثانوی تشکیل نمی گردد.