دانشجویان غزل سالمی، میثم فراهانی، محمدمهدی رحیمی،سیده فاطمه میرمحمودی،حدیث السادات موسوی و امیرحسین سبزه علی هر چه سریع تر با اساتید دورس اندیشه 2،تاریخ تحلیلی و تاریخ تمدن هماهنگ نمایند تا مجاز به حذف پزشکی شوند. در غیر این صورت نمره درس مذکور صفر خواهد بود